Privacy statement

Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De kwaliteitsmanager is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De kwaliteitsmanager is te bereiken via onderstaande gegevens:

Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs B.V. Schorsweg 13e
8171 ME Vaassen
E: secretariaat@van-erkelens.nl
T: 0578-574808

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Erkelens verwerkt persoonsgegevens van cliënten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of cliënten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 1. Cliënten;
2. Sollicitanten;
3. Salarisadministratie.

Per categorie wordt tevens vastgelegd ten aanzien van welke doeleinden de verwerking geschiedt.

1. Cliënten

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1. de identificatie;
2. het opstellen van een risicoprofiel in het kader van de Wwft;
3. het onderhouden van contacten met cliënten;
4. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met cliënten;
5. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
2. kopie identificatiebewijs;
3. andere dan de onder a tot en met b bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

2. Sollicitanten

1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
2. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
3. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere gegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
3. nationaliteit en geboorteplaats;
4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten;
5. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
6. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
7. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
8. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
9. gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;
10 andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
11. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Salarisadministratie

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

1. het berekenen en vastleggen van salarissen en vergoedingen aan of ten behoeve van betrokkene;
2. het berekenen en vastleggen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
3. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
4. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
3. nationaliteit en geboorteplaats;
4. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;
5. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;
6. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
7. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
8. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
2. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag op basis van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Erkelens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (indien een kopie van een identificatiedocument wordt opgeslagen in een dossier wanneer wij hiervoor de wettelijke verplichting hebben)
 • Burgerservicenummer (BSN).

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de met de cliënt overeengekomen doelen/dienstverlening. Indien doelen dan wel dienstverlening wijzigen, wordt dit opnieuw met de cliënt afgestemd.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Van Erkelens verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw toestemming, zoals bij het verzenden van onze nieuwsbrief met als doel om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze beroepsorganisatie (NBA) verplicht zijn om bij de uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens bij bijvoorbeeld het verzorgen van de belastingaangiftes voor onze cliënten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Erkelens bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor  gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor cookies op onze website geldt een bewaartermijn van 30 dagen;
 • Gegevens van een potentiele cliënt die via de website naar ons kantoor worden verstuurd, worden na 30 dagen verwijderd indien de potentiële cliënt uiteindelijk geen cliënt bij ons kantoor is geworden. Indien een potentiële cliënt wel cliënt wordt bij ons kantoor, worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de dienstverlening aan de cliënt;
 • Voor de vastlegging van persoonsgegevens in de software en dossiers ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel gevallen 7 jaar bedraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Erkelens verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Van Erkelens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Van Erkelens en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen  indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar secretariaat@van-erkelens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij deze om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op het verzoek.

Van Erkelens wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Erkelens neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings-)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze kwaliteitsmanager. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.

Wat klanten zeggen over Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs

Bij Van Erkelens staan ze altijd voor me klaar. Ze zijn vriendelijk, kunnen alles helder uitleggen en zorgen dat mijn administratie altijd op orde is.

Corné en zijn medewerkers bij Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs zijn eerlijk en recht door zee. Dat waardeer ik enorm. Ik zie hen als klankbord. Ze doen alles voor me.”

 • Marty Fidder
 • Catering Culinair BV

“De medewerkers bij Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs zijn super betrouwbaar en loyaal. Daarbij loopt men hier voorop als het gaat om de huidige ontwikkelingen in de financiële dienstverlening. Zo zie ik tegenwoordig via een appje een dashboard waarbij realtime te zien is wat mijn bedrijfskosten en mijn inkomsten zijn. Zonder overdrijven: ze fungeren als mijn financiële geweten.”

 • Henk Ouwens
 • H. Ouwens Beheer BV

“Ik maak vanaf 1999 gebruik van de diensten van Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs. Aangezien ik nog steeds klant ben, is volgens mij wel bewezen, dat het een goede tip en dus de juiste keuze was. De sfeer bij het Vaassense bedrijf is heel gemoedelijk, vriendelijk en laagdrempelig. Je hebt het gevoel dat je elke vraag kunt stellen. Geen vraag of wens is ongewoon.”

 • Gert van der Beek
 • Meralis BV

Je wordt hier goed geholpen. Iedereen bij Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs is heel erg klantvriendelijk.

 • Michelle Burgers
 • Virtueel Assistent

Vanaf het eerste moment voelde het zeer vertrouwd aan bij Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs. We hebben er dus nooit over getwijfeld om ergens anders naartoe te gaan. Dat zegt wel genoeg, toch?

 • Jan en Henriëtte Lagemaat
 • Bouwbedrijf Jan Lagemaat BV

Mediation; de weg
naar een oplossing

Een geschil wilt u het liefst zo snel mogelijk oplossen zonder dat het uitloopt op een juridische kwestie. In de meeste gevallen kan een onafhankelijke mediator van Van Erkelens dit snel, doeltreffend en met een uitkomst waar beide partijen ook op de lange termijn tevreden mee zijn.

Lees Meer
Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij verzamelen gegevens conform onze privacyverklaring.

close
Chat openen
1
Hulp nodig?
Chat met ons
Hallo, hoe kunnen we u helpen?