image card
Algemeen
25 mei 2022

Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaar...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 mei 2022

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegan...

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van g...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
25 mei 2022

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar h...

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
25 mei 2022

Fictieve onroerende zaak

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelastin...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
25 mei 2022

Onterechte loonsanctie

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon d...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
19 mei 2022

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een facil...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
19 mei 2022

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon ...

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever o...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
19 mei 2022

Beperking liquidatieverliesverrekening door g...

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liq...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
19 mei 2022

Geen afwaardering van vorderingen die bij ove...

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
19 mei 2022

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
12 mei 2022

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voo...

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De par...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
12 mei 2022

Werkneemster hoefde andere functie niet te ac...

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
12 mei 2022

Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat be...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
12 mei 2022

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: wi...

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
12 mei 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1...

Lees meer arrow
image card
Invordering
12 mei 2022

Aanpassing termijn betalingsregeling

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijzig...

Lees meer arrow
image card
Corona update
05 mei 2022

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accomm...

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetko...

Lees meer arrow
image card
Onroerende zaken
05 mei 2022

Referentieobjecten WOZ-waardering

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een wonin...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
05 mei 2022

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling va...

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
05 mei 2022

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 apr 2022

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarma...

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
28 apr 2022

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepa...

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijg...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
28 apr 2022

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid v...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 apr 2022

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box...

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
21 apr 2022

Handhaving UBO-register voorlopig op risicoba...

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uits...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 apr 2022

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de in...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
21 apr 2022

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepane...

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 apr 2022

Contouren nieuw systeem box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contoure...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 apr 2022

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor ja...

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor d...

Lees meer arrow
image card
Corona update
14 apr 2022

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor bela...

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om meerdere scenario’s op t...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
14 apr 2022

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloo...

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 apr 2022

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door een ondernemer wordt op ja...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
14 apr 2022

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening...

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffing...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
07 apr 2022

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot d...

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat gel...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 apr 2022

Geen verjaring van loonvordering buitenlandse...

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te maken in de behandeling van ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 apr 2022

Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen won...

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat zij het eigenwoningforfait bij hun inko...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 apr 2022

Sabotage auto van klant garagebedrijf is rede...

Een werknemer kan zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn worden ontslagen a...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
07 apr 2022

Omzetbelasting over privégebruik

Voor de omzetbelasting is het privégebruik van een tot het bedrijf behorend go...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
07 apr 2022

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt gee...

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werk...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
07 apr 2022

Geen faillissementsuitkering voor dga

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioenger...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
31 mrt 2022

Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessi...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de derde nota van wijziging op het wetsvoors...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
31 mrt 2022

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtsp...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
31 mrt 2022

Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenko...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een besluit onder voorwaarden goedgekeurd...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
31 mrt 2022

Geen verplichting toezending stukken in bezwa...

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. O...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
31 mrt 2022

Minister van Financiën verlengt inschrijfter...

De minister van FinanciËn heeft van meerdere Kamerfracties vragen ontvangen over het...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
24 mrt 2022

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverpli...

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor d...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
24 mrt 2022

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangen...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn ...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
24 mrt 2022

Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend

In de wet is vastgelegd wat de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet is...

Lees meer arrow
image card
Agro
22 mrt 2022

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma ...

In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij d...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
17 mrt 2022

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen ener...

Lees meer arrow
image card
Corona update
17 mrt 2022

Uitbreiding TVL voor starters

De minister van EZK heeft laten weten dat er coronasteun komt voor startende ondernem...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
17 mrt 2022

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrij...

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van ...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
17 mrt 2022

Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter wonin...

In het jaar 2018 gold voor de verkrijging van een woning een tarief voor de overdrach...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
10 mrt 2022

Box 3 en individuele en buitensporige last

Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de belastingheffin...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
10 mrt 2022

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouders...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald oudersc...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
10 mrt 2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning...

Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zo...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
10 mrt 2022

Gezamenlijke verkrijging economische eigendom...

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland geleg...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 mrt 2022

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceer...

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaa...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
03 mrt 2022

Geen recht op compensatie transitievergoeding...

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sind...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 mrt 2022

Einde generieke coronamaatregelen

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het generieke st...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 mrt 2022

Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aan...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een toelichting gegeven aan de Tweede kamer ...

Lees meer arrow
image card
Schenken en erven
03 mrt 2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning...

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn gezegd dat ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 mrt 2022

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige ...

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogel...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
03 mrt 2022

Aflossing Tozo-leningen

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beËindigd. Aansluitend is het Besluit bijstandverlenin...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
24 feb 2022

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pa...

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast met omzetbelasting. De l...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
24 feb 2022

Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende p...

De Wet IB 2001 bevat een aftrekbeperking voor vergoedingen, die worden betaald aan de...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
24 feb 2022

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

Ondernemers voor de omzetbelasting, die in financieel, organisatorisch en economisch ...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
24 feb 2022

Subsidieregeling STAP-budget

Met ingang van 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget van kracht. De subsidi...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
24 feb 2022

Plannen staatssecretaris van Financiën

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn planne...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
24 feb 2022

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenn...

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerc...

Lees meer arrow
image card
Agro
24 feb 2022

Extra betaling jonge landbouwers terecht afge...

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jare...

Lees meer arrow
image card
Agro
24 feb 2022

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het t...

Lees meer arrow
image card
Corona update
17 feb 2022

Regeling NOW-6 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd. Deze regeling biedt werkgev...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 feb 2022

Middelingsberekening

Wie wisselende inkomsten in box 1 heeft, kan door het indienen van een middelingsverz...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 feb 2022

Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 to...

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
10 feb 2022

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisve...

De omzetbelasting, die aan een ondernemer in rekening wordt gebracht voor aan hem ver...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
10 feb 2022

Wijziging beleid ontslaguitkeringen in intern...

De OESO heeft een model voor een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
10 feb 2022

Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing in box 3 op stelselniveau ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 feb 2022

Kamervragen belastingheffing in box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheff...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
03 feb 2022

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor o...

Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van het overlij...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 feb 2022

Steunpakket culturele sector

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 feb 2022

Toch TVL voor zwangere ondernemers

Ondernemers, die in beide referentiekwartalen voor de TVL over het vierde kwartaal va...

Lees meer arrow
image card
Agro
03 feb 2022

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden...

Lees meer arrow
image card
Agro
03 feb 2022

Openstelling fosfaatbank in 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat...

Lees meer arrow
image card
Corona update
31 jan 2022

Uitstel voor betaling van belasting verlengd ...

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
27 jan 2022

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toege...

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete opl...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
27 jan 2022

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en st...

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenig...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 jan 2022

Goedkeuring laag tarief btw online sportlesse...

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 jan 2022

Belastingheffing box 3 geen individuele en bu...

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal inge...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 jan 2022

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verba...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
20 jan 2022

Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (W...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
20 jan 2022

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en a...

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
20 jan 2022

Compensatie transitievergoeding

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
13 jan 2022

Aftrek zonnepanelen door waterschap

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op de aftrek van de omzetbelasting di...

Lees meer arrow
image card
Corona update
13 jan 2022

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacris...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen corona...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
13 jan 2022

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomst...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
13 jan 2022

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk o...

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
13 jan 2022

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenlan...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
06 jan 2022

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 jan 2022

Tarieven en heffingskortingen 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 jan 2022

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal inge...

Lees meer arrow
image card
Corona update
23 dec 2021

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal ...

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ond...

Lees meer arrow
image card
Corona update
23 dec 2021

Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 202...

De uiterste datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek voor de TVL over het...

Lees meer arrow
image card
Corona update
23 dec 2021

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal...

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor he...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
23 dec 2021

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aange...

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatrege...

Lees meer arrow
image card
Dividendbelasting
16 dec 2021

Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoors...

Het initiatiefwetsvoorstel voor een exitheffing dividendbelasting van Groen Links wor...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 dec 2021

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegeve...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
16 dec 2021

Premiepercentages zorgverzekering 2022

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
16 dec 2021

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 202...

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 dec 2021

Belastingheffing box 3 geen individuele en bu...

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een de...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
09 dec 2021

Mogelijkheden structurele crisisregeling loon...

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van S...

Lees meer arrow
image card
Agro
09 dec 2021

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januar...

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enke...

Lees meer arrow
image card
Agro
09 dec 2021

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet ...

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
09 dec 2021

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bi...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de bt...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 dec 2021

Geen bron van inkomen door inactiviteit

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
02 dec 2021

Te laat verstrekken gegevens lening van vader...

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
02 dec 2021

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetge...

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
02 dec 2021

Consultatie verlaging maximale kredietvergoed...

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijk...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
02 dec 2021

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in ...

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
02 dec 2021

Werknemer nam per direct ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijds...

Lees meer arrow
image card
Corona update
29 nov 2021

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal...

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 nov 2021

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor...

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
25 nov 2021

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringe...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
25 nov 2021

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen n...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
25 nov 2021

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor procesko...

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor besliss...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 nov 2021

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 nov 2021

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenemen...

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvul...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
18 nov 2021

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangeno...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 doo...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
18 nov 2021

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bek...

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 nov 2021

Start vaststelling TVL Q2 2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Aandachtspunten jaarafsluiting

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoor...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Bijtelling privégebruik fiets

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, da...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Nieuw voor 2022 is een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten van thuisw...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Verliesverrekening Vpb

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
11 nov 2021

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
11 nov 2021

Besluit afscherming adresgegevens handelsregi...

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegeven...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
11 nov 2021

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3:...

Het systeem van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting ging in de jaren ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregel...

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Aftrekbeperking IB ondernemers

Het tarief, waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste inkomenssch...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Fiscale eenheid Vpb

De Vpb kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefsch...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2021 moet u btw afdragen over priv&eacu...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijf...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Los (extra) af op uw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn o...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Aftrekposten hoogste tariefschijf

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefsch...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middeling...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost ve...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
11 nov 2021

Belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor bela...

Lees meer arrow