image card
Inkomstenbelasting
09 sep 2021

Einde terbeschikkingstellingsregeling door ve...

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eige...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 sep 2021

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buiten...

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
09 sep 2021

Termijn aanvraag OVK verlengd

De subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
02 sep 2021

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is...

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
02 sep 2021

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolg...

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging va...

Lees meer arrow
image card
Corona update
02 sep 2021

Einde generieke steun coronacrisis

Per 1 oktober 2021 komt er een einde aan de generieke steunmaatregelen ter bestrijdin...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
02 sep 2021

Schenking schilderij in termijnen

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek....

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
02 sep 2021

Terugvragen buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw ter...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
26 aug 2021

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden p...

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vro...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
26 aug 2021

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder t...

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 aug 2021

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeid...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 aug 2021

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te ne...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
19 aug 2021

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren ...

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingedie...

Lees meer arrow
image card
Corona update
19 aug 2021

Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021

Vanaf 31 augustus 2021 om 08:00 uur kunnen ondernemers de TVL over het derde kwartaal...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
19 aug 2021

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in str...

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van d...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
12 aug 2021

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere onder...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
12 aug 2021

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting n...

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Be...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
12 aug 2021

Subsidie verduurzaming mkb

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt e...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
05 aug 2021

Verlenging maximumvergoeding consumptief kred...

In verband met de coronacrisis is de maximale kredietvergoeding voor consumptief kred...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
05 aug 2021

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw v...

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 aug 2021

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zo...

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voo...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
05 aug 2021

Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongesch...

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in be...

Lees meer arrow
image card
Corona update
29 jul 2021

Regeling NOW-4 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regel...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 jul 2021

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding vo...

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 jul 2021

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd ...

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in begin...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
29 jul 2021

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderz...

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
22 jul 2021

Wijziging besluit Wet financiering sociale ve...

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgev...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
22 jul 2021

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan ee...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
22 jul 2021

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendemen...

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 jul 2021

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen,...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
15 jul 2021

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbela...

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdr...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
15 jul 2021

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevro...

Lees meer arrow
image card
Corona update
15 jul 2021

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is ee...

Lees meer arrow
image card
Invordering
08 jul 2021

Wijziging Leidraad Invordering

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
08 jul 2021

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan o...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
08 jul 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals de...

Lees meer arrow
image card
Corona update
08 jul 2021

Publicatie Garantieregeling Evenementen

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissi...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL ...

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 mo...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 jul 2021

Invoering registratiedrempel voor kleine onde...

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kun...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de T...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
01 jul 2021

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worde...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noo...

Lees meer arrow
image card
Corona update
01 jul 2021

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacris...

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen...

Lees meer arrow
image card
Corona update
24 jun 2021

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden ...

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
24 jun 2021

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland o...

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beë...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
24 jun 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettel...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
24 jun 2021

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van d...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
24 jun 2021

Overschrijding redelijke termijn bij instemmi...

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
17 jun 2021

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbe...

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 jun 2021

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven ...

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsu...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 jun 2021

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief len...

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
17 jun 2021

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voo...

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op ...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
10 jun 2021

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samen...

Lees meer arrow
image card
Corona update
10 jun 2021

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TV...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
10 jun 2021

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptiere...

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de f...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
10 jun 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking v...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 jun 2021

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreve...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
03 jun 2021

BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 ja...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 jun 2021

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal...

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire ve...

Lees meer arrow
image card
Corona update
31 mei 2021

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwarta...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
27 mei 2021

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepublic...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopva...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 mei 2021

Verlaging maximale rente consumptief krediet ...

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 mei 2021

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekor...

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomst...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
20 mei 2021

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonder...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
20 mei 2021

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
20 mei 2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De...

Lees meer arrow
image card
Corona update
20 mei 2021

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2...

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzet...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
12 mei 2021

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenres...

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoeri...

Lees meer arrow
image card
Corona update
12 mei 2021

Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopen...

De Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
12 mei 2021

Inhuur als zzp’er direct na ontslag op ...

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
06 mei 2021

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
06 mei 2021

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddel...

Lees meer arrow
image card
Corona update
06 mei 2021

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven vol...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
06 mei 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaa...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
06 mei 2021

Aftrek elders belast tweede woning in buitenl...

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
29 apr 2021

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangen...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wets...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
29 apr 2021

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkoste...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
22 apr 2021

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfen...

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloe...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
22 apr 2021

Kamervragen compensatieregeling transitieverg...

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst m...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
22 apr 2021

Eigen woning in het buitenland

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor b...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
22 apr 2021

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen b...

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
15 apr 2021

Geen versoepeling urencriterium vierde kwarta...

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om rec...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
15 apr 2021

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleesse...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 apr 2021

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in stri...

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van disc...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
15 apr 2021

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheids...

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een ver...

Lees meer arrow
image card
Corona update
15 apr 2021

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling...

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om ...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
08 apr 2021

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van ...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fisc...

Lees meer arrow
image card
Corona update
08 apr 2021

Dilemma’s in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
08 apr 2021

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlop...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
08 apr 2021

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijk...

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken a...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
08 apr 2021

Verkenning leefvormen AOW

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefv...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 apr 2021

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingeb...

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebrac...

Lees meer arrow
image card
Dividendbelasting
01 apr 2021

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbela...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
01 apr 2021

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bez...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendement...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
01 apr 2021

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds la...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
25 mrt 2021

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse ...

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wo...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 mrt 2021

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenement...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 mrt 2021

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskost...

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondan...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
25 mrt 2021

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaa...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 mrt 2021

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goe...

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van ee...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
18 mrt 2021

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doe...

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 mrt 2021

Aanvullingen economisch steunpakket

Subsidiepercentage TVL naar 100{93a95449a67b775ffc2006a00533f08310547c57e91a6e200d616...

Lees meer arrow
image card
Corona update
18 mrt 2021

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
11 mrt 2021

Rechtbank draait berekening belastingrente te...

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting ove...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
11 mrt 2021

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiew...

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een derge...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
11 mrt 2021

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan...

Lees meer arrow
image card
Corona update
04 mrt 2021

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon o...

Lees meer arrow
image card
Corona update
04 mrt 2021

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TV...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
04 mrt 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goe...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 mrt 2021

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buite...

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonde...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
04 mrt 2021

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goe...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 feb 2021

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popeve...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing o...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
25 feb 2021

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
25 feb 2021

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfsecon...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
25 feb 2021

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredi...

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlagin...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 feb 2021

Wijziging openstelling vaststellingsloketten ...

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van d...

Lees meer arrow
image card
Invordering
18 feb 2021

Kamervragen lage korting betaling ineens

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingsk...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
18 feb 2021

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie...

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kam...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
18 feb 2021

Werknemer niet verplicht tot re-integratie bu...

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
11 feb 2021

Navordering ter correctie giftenaftrek

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrig...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
11 feb 2021

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame i...

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sec...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
11 feb 2021

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kr...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
11 feb 2021

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen....

Lees meer arrow
image card
Corona update
04 feb 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzig...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gew...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 feb 2021

Vooruitbetaalde rente eigen woning

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de e...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 feb 2021

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigd...

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 feb 2021

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-...

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor oud...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
04 feb 2021

Btw-heffing bij levering in het kader van sal...

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrec...

Lees meer arrow
image card
Corona update
04 feb 2021

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
04 feb 2021

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
28 jan 2021

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

Nederland en Chili hebben een verdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing ges...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
28 jan 2021

Invoering btw-richtlijn e-commerce

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Kredietfaciliteiten Coronacrisis

TOA Krediet Voor ondernemers, die met gebruikmaking van de Wet homologatie onderhand...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuni...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Aanpassing NOW

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de lo...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Nieuwe coronamaatregelen – TVL

TVL De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten v...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Coronamaatregelen loonheffingen

Gebruikelijk loon dga Aanmerkelijkbelanghouders (dga’s), die arbeid verrichten voo...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Urencriterium 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Overige maatregelen coronacrisis

Evenementensector Voor de evenementensector wordt een garantieregeling uitgewerkt, z...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Coronamaatregelen particulieren

Betaalpauze hypotheek De goedkeuring betreffende het behoud van het recht op hypothe...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Verlenging versoepeld uitstelbeleid belasting...

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
25 jan 2021

Coronamaatregelen omzetbelasting

In verband met de coronacrisis gelden in de omzetbelasting enkele afwijkende regeling...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
21 jan 2021

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verl...

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedra...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
21 jan 2021

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeid...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
21 jan 2021

Aanhorigheden bij woning

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
21 jan 2021

Auto als verplicht privévermogen

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruik...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
14 jan 2021

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregeling...

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de...

Lees meer arrow
image card
Corona update
14 jan 2021

Verlenging afspraken grensarbeiders

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
14 jan 2021

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van ...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
07 jan 2021

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 ...

Lees meer arrow