image card
Onroerende zaken
11 aug 2022

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging ...

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatu...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
11 aug 2022

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangi...

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binne...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
04 aug 2022

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigeri...

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewil...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
04 aug 2022

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijs...

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij di...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
04 aug 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaard...

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 aug 2022

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel ...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
28 jul 2022

Openstelling saneringsregeling visserij

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De reg...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 jul 2022

Rekenmodel rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
28 jul 2022

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverze...

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgver...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 jul 2022

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in ...

Lees meer arrow
image card
Dividendbelasting
21 jul 2022

Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardel...

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks aanhangig. Het wetsv...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 jul 2022

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt...

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de w...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
21 jul 2022

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel v...

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijd...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 jul 2022

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningrege...

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of ee...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 jul 2022

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers b...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke s...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 jul 2022

Verschil in behandeling van een- en tweeverdi...

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld word...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
07 jul 2022

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde B...

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 ...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
07 jul 2022

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aand...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierecht...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
07 jul 2022

Coronapandemie geen reden voor verlenging red...

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, h...

Lees meer arrow
image card
Agro
07 jul 2022

Stand van zaken nieuw GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het a...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 jul 2022

Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzeke...

Met ingang van 1 januari 2013 is het voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk om te pr...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 jul 2022

Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het beleidsbesluit met de vormgeving van het...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
30 jun 2022

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 20...

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemin...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
30 jun 2022

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag ...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
30 jun 2022

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtma...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
30 jun 2022

Wet betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzi...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
30 jun 2022

Bezwaarschrift in vreemde taal

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroe...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
23 jun 2022

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorg...

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zor...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
23 jun 2022

Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in tota...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
23 jun 2022

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumva...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
23 jun 2022

Verhuur onderneming verhindert toepassing bed...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitsp...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
23 jun 2022

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit t...

Lees meer arrow
image card
Invordering
16 jun 2022

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen...

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootscha...

Lees meer arrow
image card
Corona update
16 jun 2022

Aanvragen TVL startende ondernemers

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) a...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 jun 2022

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als d...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
16 jun 2022

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 worden diverse uitker...

Lees meer arrow
image card
Agro
16 jun 2022

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuin...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
16 jun 2022

Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022

De minister van SZW heeft de bandbreedtes van het uurloon voor de toepassing van het ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 jun 2022

Moties inzake rechtsherstel box 3

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De e...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
09 jun 2022

Re-integratie tweede spoor en einde dienstver...

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
09 jun 2022

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks ...

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door sc...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
09 jun 2022

Geen cassatie uitspraak niet belasten verhogi...

De staatssecretaris van FinanciËn gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof ...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
09 jun 2022

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter v...

Lees meer arrow
image card
Douane en Accijnzen
09 jun 2022

Wijziging aangifte douanerecht niet meer moge...

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aa...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
02 jun 2022

Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtw...

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor d...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
02 jun 2022

Verhoging percentages uitkering betaald ouder...

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bi...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
02 jun 2022

Terugbetaling teveel opgenomen verlof

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem e...

Lees meer arrow
image card
Corona update
02 jun 2022

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022....

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
02 jun 2022

Nultarief btw voor groenten en fruit?

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief ...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
25 mei 2022

Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaar...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
25 mei 2022

Onterechte loonsanctie

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon d...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
25 mei 2022

Fictieve onroerende zaak

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelastin...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
25 mei 2022

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar h...

In het kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 mei 2022

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegan...

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van g...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
19 mei 2022

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een facil...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
19 mei 2022

Beperking liquidatieverliesverrekening door g...

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liq...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
19 mei 2022

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon ...

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever o...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
19 mei 2022

Geen afwaardering van vorderingen die bij ove...

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
19 mei 2022

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
12 mei 2022

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voo...

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De par...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
12 mei 2022

Werkneemster hoefde andere functie niet te ac...

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na ...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
12 mei 2022

Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat be...

Lees meer arrow
image card
Invordering
12 mei 2022

Aanpassing termijn betalingsregeling

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijzig...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
12 mei 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
12 mei 2022

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: wi...

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
05 mei 2022

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accomm...

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetko...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
05 mei 2022

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt ...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
05 mei 2022

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling va...

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt...

Lees meer arrow
image card
Onroerende zaken
05 mei 2022

Referentieobjecten WOZ-waardering

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een wonin...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
28 apr 2022

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid v...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
28 apr 2022

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepa...

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijg...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 apr 2022

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarma...

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 apr 2022

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box...

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
21 apr 2022

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepane...

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
21 apr 2022

Handhaving UBO-register voorlopig op risicoba...

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uits...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 apr 2022

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de in...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 apr 2022

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor ja...

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor d...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 apr 2022

Contouren nieuw systeem box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contoure...

Lees meer arrow
image card
Corona update
14 apr 2022

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor bela...

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om meerdere scenario’s op t...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
14 apr 2022

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloo...

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 apr 2022

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door een ondernemer wordt op ja...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
14 apr 2022

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening...

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffing...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
07 apr 2022

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt gee...

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werk...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
07 apr 2022

Geen faillissementsuitkering voor dga

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioenger...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 apr 2022

Sabotage auto van klant garagebedrijf is rede...

Een werknemer kan zonder inachtneming van de geldende opzegtermijn worden ontslagen a...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
07 apr 2022

Omzetbelasting over privégebruik

Voor de omzetbelasting is het privégebruik van een tot het bedrijf behorend go...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 apr 2022

Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen won...

Voor bezitters van een eigen woning geldt dat zij het eigenwoningforfait bij hun inko...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
07 apr 2022

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot d...

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat gel...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 apr 2022

Geen verjaring van loonvordering buitenlandse...

Op grond van het EU-recht is het verboden om verschil te maken in de behandeling van ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
31 mrt 2022

Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenko...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een besluit onder voorwaarden goedgekeurd...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
31 mrt 2022

Geen verplichting toezending stukken in bezwa...

De indiener van een bezwaarschrift wordt op zijn verzoek gehoord over zijn bezwaar. O...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingsrecht
31 mrt 2022

Minister van Financiën verlengt inschrijfter...

De minister van FinanciËn heeft van meerdere Kamerfracties vragen ontvangen over het...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
31 mrt 2022

Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv

Volgens de Hoge Raad is strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van een rechtsp...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
31 mrt 2022

Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessi...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de derde nota van wijziging op het wetsvoors...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
24 mrt 2022

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverpli...

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor d...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
24 mrt 2022

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangen...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de maximale wettelijke betaaltermijn ...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
24 mrt 2022

Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend

In de wet is vastgelegd wat de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet is...

Lees meer arrow
image card
Agro
22 mrt 2022

Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma ...

In november 2021 is het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) vastgesteld. Bij d...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
17 mrt 2022

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen ener...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
17 mrt 2022

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrij...

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van ...

Lees meer arrow
image card
Corona update
17 mrt 2022

Uitbreiding TVL voor starters

De minister van EZK heeft laten weten dat er coronasteun komt voor startende ondernem...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
17 mrt 2022

Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter wonin...

In het jaar 2018 gold voor de verkrijging van een woning een tarief voor de overdrach...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
10 mrt 2022

Box 3 en individuele en buitensporige last

Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de belastingheffin...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
10 mrt 2022

Gezamenlijke verkrijging economische eigendom...

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland geleg...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
10 mrt 2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning...

Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zo...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
10 mrt 2022

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouders...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald oudersc...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 mrt 2022

Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aan...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een toelichting gegeven aan de Tweede kamer ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
03 mrt 2022

Aflossing Tozo-leningen

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beËindigd. Aansluitend is het Besluit bijstandverlenin...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
03 mrt 2022

Geen recht op compensatie transitievergoeding...

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sind...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 mrt 2022

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceer...

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaa...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 mrt 2022

Einde generieke coronamaatregelen

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het generieke st...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 mrt 2022

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige ...

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogel...

Lees meer arrow
image card
Schenken en erven
03 mrt 2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning...

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn gezegd dat ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
24 feb 2022

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pa...

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast met omzetbelasting. De l...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
24 feb 2022

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

Ondernemers voor de omzetbelasting, die in financieel, organisatorisch en economisch ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
24 feb 2022

Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende p...

De Wet IB 2001 bevat een aftrekbeperking voor vergoedingen, die worden betaald aan de...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
24 feb 2022

Subsidieregeling STAP-budget

Met ingang van 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget van kracht. De subsidi...

Lees meer arrow
image card
Agro
24 feb 2022

Equivalente maatregel akkerbouw

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het t...

Lees meer arrow
image card
Agro
24 feb 2022

Extra betaling jonge landbouwers terecht afge...

Een landbouwer exploiteerde tot 2020 zijn landbouwbedrijf als eenmanszaak. In de jare...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
24 feb 2022

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenn...

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerc...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
24 feb 2022

Plannen staatssecretaris van Financiën

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn planne...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 feb 2022

Middelingsberekening

Wie wisselende inkomsten in box 1 heeft, kan door het indienen van een middelingsverz...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
17 feb 2022

Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 to...

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel...

Lees meer arrow
image card
Corona update
17 feb 2022

Regeling NOW-6 gepubliceerd

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd. Deze regeling biedt werkgev...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
10 feb 2022

Wijziging beleid ontslaguitkeringen in intern...

De OESO heeft een model voor een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
10 feb 2022

Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing in box 3 op stelselniveau ...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
10 feb 2022

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisve...

De omzetbelasting, die aan een ondernemer in rekening wordt gebracht voor aan hem ver...

Lees meer arrow
image card
Agro
03 feb 2022

Openstelling fosfaatbank in 2022

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 feb 2022

Toch TVL voor zwangere ondernemers

Ondernemers, die in beide referentiekwartalen voor de TVL over het vierde kwartaal va...

Lees meer arrow
image card
Agro
03 feb 2022

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden...

Lees meer arrow
image card
Corona update
03 feb 2022

Steunpakket culturele sector

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
03 feb 2022

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor o...

Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van het overlij...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
03 feb 2022

Kamervragen belastingheffing in box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheff...

Lees meer arrow
image card
Corona update
31 jan 2022

Uitstel voor betaling van belasting verlengd ...

De bijzondere regeling voor uitstel van betaling van belastingen voor ondernemers is ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
27 jan 2022

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toege...

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete opl...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 jan 2022

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verba...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
27 jan 2022

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en st...

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenig...

Lees meer arrow
image card
Corona update
27 jan 2022

Goedkeuring laag tarief btw online sportlesse...

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
27 jan 2022

Belastingheffing box 3 geen individuele en bu...

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal inge...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
20 jan 2022

Compensatie transitievergoeding

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
20 jan 2022

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en a...

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van ...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
20 jan 2022

Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (W...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
13 jan 2022

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenlan...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
13 jan 2022

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomst...

Lees meer arrow
image card
Corona update
13 jan 2022

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacris...

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen corona...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
13 jan 2022

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk o...

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
13 jan 2022

Aftrek zonnepanelen door waterschap

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op de aftrek van de omzetbelasting di...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
06 jan 2022

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 jan 2022

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal inge...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
05 jan 2022

Tarieven en heffingskortingen 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 ...

Lees meer arrow