image card
Overdrachtsbelasting
11 apr 2024

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijs...

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in h...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
11 apr 2024

Omvang administratie- en bewaarplicht onderne...

Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage...

Lees meer arrow
image card
Agro
11 apr 2024

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
11 apr 2024

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende st...

De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belangh...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
11 apr 2024

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding...

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, ...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
11 apr 2024

Fiscale migratie: waar is thuis?

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De i...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 apr 2024

Verblijfkosten internationaal transport

Transportondernemers, die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bed...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 apr 2024

Omvang terbeschikkingstelling

De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennoots...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 apr 2024

Belastingdienst houdt administrateur ten onre...

De administratie van een failliete bv bevat een creditfactuur van bijna € 500.00...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
04 apr 2024

Fiscaal kat-en-muisspel

Een belastingplichtige doet aangifte voor de inkomstenbelasting, waarbij hij de tegoe...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 apr 2024

Supermarktsaga: een rammelende kas

Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij....

Lees meer arrow
image card
Successiewet
28 mrt 2024

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na spli...

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstellin...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
28 mrt 2024

Evaluatie landbouwvrijstelling

Onlangs is een periodieke evaluatie van de landbouwvrijstelling uitgevoerd. Het rappo...

Lees meer arrow
image card
Civiel recht
28 mrt 2024

Wijziging civiel bewijsrecht

Het bewijsrecht omvat de regels voor het moment en de manier waarop partijen in een c...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
28 mrt 2024

Naheffing parkeerbelasting terecht opgelegd?

Een gebeurtenis in Almere werpt licht op een interessante fiscale kwestie omtrent par...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 mrt 2024

Navordering omdat meer dan 100% van de negati...

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weini...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 mrt 2024

Renteroulette: gekibbel om een lening van de ...

Een belastingplichtige heeft twee leningen afgesloten voor de aanschaf van een eigen ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
21 mrt 2024

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werv...

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en select...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
21 mrt 2024

Hoe een foutje in een managementovereenkomst ...

De inspecteur heeft aan een bv naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd vanwege ver...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 mrt 2024

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij to...

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegeve...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
14 mrt 2024

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over...

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van een zaak heeft de...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
14 mrt 2024

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 mrt 2024

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzich...

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 van...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
14 mrt 2024

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit...

De eigenaar van meerdere niet-woningen in Vlaardingen schrikt wanneer hij zijn jaarli...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
07 mrt 2024

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vas...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 mrt 2024

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding...

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024 gepubliceerd voo...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 mrt 2024

Geen grondslag voor demotie werknemer

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de vraag of de werkgever terech...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
07 mrt 2024

Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
07 mrt 2024

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen aanleggen en vroeg de btw...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
29 feb 2024

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwe...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
29 feb 2024

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van...

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
29 feb 2024

Financieel belang geen aanleiding verlaging v...

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de bela...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
29 feb 2024

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laa...

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag i...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
29 feb 2024

Tegen afspraak in privé rijden met auto van ...

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werkne...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
29 feb 2024

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en dremp...

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die d...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
22 feb 2024

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelin...

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissi...

Lees meer arrow
image card
Invordering
22 feb 2024

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraud...

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakeli...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
22 feb 2024

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomste...

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeids...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
22 feb 2024

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC...

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
22 feb 2024

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opkni...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
22 feb 2024

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een ju...

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige ...

Lees meer arrow
image card
Overige heffingen
22 feb 2024

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijf...

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbr...

Lees meer arrow
image card
Douane en Accijnzen
22 feb 2024

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getrede...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
15 feb 2024

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-reg...

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit ee...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 feb 2024

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in d...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 feb 2024

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingt...

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
15 feb 2024

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ...

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in ...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
08 feb 2024

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleni...

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of a...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
08 feb 2024

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur ...

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegeve...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
08 feb 2024

Geen nieuw feit vereist voor tweede navorderi...

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat a...

Lees meer arrow
image card
Europese regelgeving
08 feb 2024

Vervallen voorwaarden internationale waardeov...

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de inter...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
02 feb 2024

Cyberaanval bij IT-leverancier

Vrijdag 26 januari 2024 hebben wij bericht ontvangen van onze IT-leverancier dat er b...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 feb 2024

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepane...

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de o...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
01 feb 2024

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzeker...

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzeke...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
01 feb 2024

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vak...

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzo...

Lees meer arrow
image card
Overdrachtsbelasting
01 feb 2024

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting lev...

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrach...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
01 feb 2024

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schul...

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, o...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
25 jan 2024

Naheffing omzetbelasting over niet-gefacturee...

Omzetbelasting wordt niet alleen verschuldigd op het moment waarop een factuur wordt ...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
25 jan 2024

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een verzoek om wraking van een of...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
25 jan 2024

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-inst...

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
18 jan 2024

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffi...

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 in ...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
18 jan 2024

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbon...

Een werkgever heeft bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsove...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
18 jan 2024

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast aan de stijging van de cao-lonen. Boven...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
18 jan 2024

Geen recht op aftrek elders belast

De bewijslast om aannemelijk te maken dat hij recht heeft op voorkoming van dubbele b...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
11 jan 2024

Legaat is geen schenking

Een legaat in een testament is geen schenking, maar een verkrijging krachtens erfrech...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
11 jan 2024

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt ni...

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing op kos...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
11 jan 2024

Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsid...

De minister van EZK heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 jan 2024

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting aangebra...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
04 jan 2024

Wijzigingen loonbelasting 2024

Gebruikelijk loon Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
04 jan 2024

Energielijst 2024 vastgesteld

De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedri...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 jan 2024

Tarieven en heffingskortingen 2024

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2024 ...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
04 jan 2024

Wettelijke rente per 1 januari 2024

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige wijzigin...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
04 jan 2024

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen venn...

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 dec 2023

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die samen h...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
21 dec 2023

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgen...

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelij...

Lees meer arrow
image card
Autobelastingen
21 dec 2023

Prejudiciële vragen over karakter naheffings...

De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Dat betekent dat bij de heffing geen...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
21 dec 2023

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zake...

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van btw bij de l...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
14 dec 2023

Beschikking fiscale eenheid

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is ge...

Lees meer arrow
image card
Internationaal
14 dec 2023

Overeenkomst met België over vaste inrichtin...

Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de uitleg van het begrip v...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 dec 2023

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendeme...

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele bedragen en percentages voor 2024 bek...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
14 dec 2023

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZ...

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eer...

Lees meer arrow
image card
Subsidies
07 dec 2023

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar...

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurza...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 dec 2023

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvri...

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-as...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
07 dec 2023

24-weken-eis asielzoekers onderuitgehaald

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
07 dec 2023

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werkn...

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
30 nov 2023

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel o...

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendh...

Lees meer arrow
image card
Toeslagen
30 nov 2023

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopva...

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
30 nov 2023

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgver...

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage ...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
23 nov 2023

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse social...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
23 nov 2023

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden...

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en d...

Lees meer arrow
image card
Vennootschapsbelasting
23 nov 2023

Valutaresultaat op dividendvordering valt nie...

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 nov 2023

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschik...

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de ar...

Lees meer arrow
image card
Successiewet
16 nov 2023

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassin...

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder ...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
16 nov 2023

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen fam...

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door ee...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
16 nov 2023

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-comm...

De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is bedoeld om internationale verkopen op af...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024

Vrije ruimte Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en vers...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023

Controleer voor het afsluiten van het boekjaar onderstaande punten: Loonkostenvoor...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghou...

Dividend Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2023 26,9%. In ...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Aandachtspunten btw 2023

Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2023 willen corr...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Premies lijfrentevoorzieningen 2023

Betaalde premies voor lijfrente-voorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. De p...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de ...

Erfrecht en erfbelasting Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De e...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Salaris dga in 2023

Houders van een aanmerkelijk belang, zoals de dga en zijn partner, zijn wettelijk ver...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en...

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voo...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten, betaalde hypotheekrente e...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023

Tarieven De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepas...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, ...

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middeling...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Giftenaftrek in 2023

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstic...

Lees meer arrow
image card
Eindejaarsactualiteiten
09 nov 2023

Aandachtspunten belastingheffing in box 3

Het tarief in box 3 stijgt van 32% in 2023 naar 36% in 2024. De vrijstelling blijft i...

Lees meer arrow
image card
Algemeen
02 nov 2023

NHG-grens 2024 vastgesteld

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor mensen, die door bijzondere...

Lees meer arrow
image card
Agro
02 nov 2023

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbel...

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen hee...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
02 nov 2023

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 okt 2023

Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtge...

Een werknemer heeft in de jaren 2014 en 2015 via een uitzendbureau bij een opdrachtge...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
26 okt 2023

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal k...

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel f...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
26 okt 2023

Ontslag op staande voet vanwege diefstal

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de ...

Lees meer arrow
image card
Varia
24 okt 2023

Giften

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstic...

Lees meer arrow
image card
Prive
24 okt 2023

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen?

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun ...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
19 okt 2023

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoo...

Lees meer arrow
image card
Sociale verzekeringen
19 okt 2023

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet

In het buitenland wonende personen, die een pensioen uit Nederland ontvangen en op gr...

Lees meer arrow
image card
Invordering
19 okt 2023

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over aan...

In de Invorderingswet is bepaald dat de bestuurder van een rechtspersoon hoofdelijk a...

Lees meer arrow
image card
Loonbelasting
12 okt 2023

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vr...

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het Belastingplan 202...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
12 okt 2023

Bedrag minimumuurloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon vervangen door een minimumuurloon...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
12 okt 2023

Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box...

In het zogeheten Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat het stelsel dat sinds 2017 in...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
05 okt 2023

Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maa...

Lees meer arrow
image card
Arbeidsrecht
05 okt 2023

Voorstel Wet werken waar je wilt verworpen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt verworpen. Dat voorste...

Lees meer arrow
image card
Invordering
05 okt 2023

Wijziging Leidraad Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De e...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
05 okt 2023

Constatering, dat de redelijke termijn is ove...

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure in belastingzaken ...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
28 sep 2023

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belasti...

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
28 sep 2023

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een proced...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Tarieven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal ...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boek...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. O...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en vo...

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of ve...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling ...

Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.03...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Belastingplan 2024

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verlaging energie-investeringsaftrek

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Verruiming herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bed...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Aanpassingen kindgebonden budget

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het ma...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: h...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Aanpassingen box 3

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen va...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en...

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Fiscale beleggingsinstelling

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennoo...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
21 sep 2023

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die a...

Lees meer arrow
image card
Agro
14 sep 2023

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebied...

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te tele...

Lees meer arrow
image card
Inkomstenbelasting
14 sep 2023

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box...

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement b...

Lees meer arrow
image card
Formeel recht
14 sep 2023

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet...

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraa...

Lees meer arrow
image card
Omzetbelasting
14 sep 2023

Wie is afnemer van prestatie?

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door h...

Lees meer arrow
image card
Belastingplan
07 sep 2023

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over...

Lees meer arrow
image card
Ondernemingswinst
07 sep 2023

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaft...

Lees meer arrow
image card
Douane en Accijnzen
31 aug 2023

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de hoogte van de...

Lees meer arrow